Skip to main content

1. De vennootschapszetel van EDWORX (hierna vernoemd: de verkoper) is gevestigd te 3520 Zonhoven, Kapelbergweg 33. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BE0536.293.501 en is bereikbaar op het e- mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het nummer 0476/92 24 54

2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de aankoop van materialen en de uitvoering van prestaties door de verkoper. Door ondertekening van deze voorwaarden, door aanvaarding van de bestelling of aanvaarding van de factuur, verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

3. Hierbij verklaart de klant ook formeel aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke clausule in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden, wordt aanzien als niet bestaand, behoudens schriftelijke aanvaarding door de verkoper, bestelling per bestelling, dienst per dienst.

4. De overeenkomsten die voortvloeien uit bovenstaand akkoord zijn steeds een middelenverbintenis.

5. Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door de zaakvoerder werden ondertekend, zij blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.

6. Bij bestelling zal door de verkoper een voorschot gevraagd worden van 40% van de overeengekomen prijs. Na plaatsing wordt een tweede schijf van 50% van de overeengekomen prijs betaald. Na de oplevering is tenslotte het restbedrag van 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke wijziging van voormelde betalingsvoorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren.

7. De door ED WORX meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat ED WORX nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat ED WORX hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is geschiedt van de verschuldigde hoofdsom + eventuele kosten en interesten bij het niet betalen van facturen.

9. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen acht dagen na het leveren van de diensten of goederen, voor wat de gebreken in deze diensten of goederen betreft. Na deze termijn zullen alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief worden beschouwd en volledig aanvaard door de klant.

10. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de koper, zal de schade van de verkoper minimaal begroot worden op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor de verkoper om eventueel hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Vanaf de datum van ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% op jaarbasis verschuldigd.

11. Ons schrijnwerk is gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar op constructie, 1 jaar op verborgen fabrieksfouten, beslag en ijzerwaren. Dit onder voorbehoud van het feit dat ze worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. Onze vliegenramen hebben een garantie van 2 jaar, zonwering en rolluiken 3 jaar.

12. De prijzen die van toepassing zijn op de beslissing, zijn deze van de laatste door ED WORX meegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van (i) een aantoonbare stijging van de (grondstof)prijzen met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde aan de overeenkomst te stellen. Indien ED WORX deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht met de nieuwe prijsstructuur in te stemmen.

13. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de verkoopsovereenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van ED WORX is steeds ten laste van de klant. ED WORX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

14. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van de verkoper. Alle facturen zijn betaalbaar voor de vervaldatum, aangeduid op de factuur, en alleszins binnen 14 dagen na factuurdatum.

15. ED WORX heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoortelijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (o.a. betaling van de facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant wijzigt; (v) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; (vi) indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten andere door ED WORX gevraagde zekerheden te stellen; of (vii) indien ED WORX gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ED WORX wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt ED WORX zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die ED WORX heeft geleden en worden alle vorderingen van ED WORX op de klant onmiddellijk opeisbaar.

16. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door ED WORX geleverde of te leveren goederen aan ED WORX verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. Tot op het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van ED WORX. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om ED WORX onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan ED WORX voor te leggen. De klant verbindt er zich toe om ED WORX te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van ED WORX de identiteit van de eigenaar meedelen.

17. Een ABR-polis dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning hebben voorgedaan. De vrijstelling van de ABR-polis dient steeds betaald te worden door de klant. De klant verbindt zich er toe hetzij deze vrijstelling te betalen voor de ABR-polis te betalen, hetzij zelf een ABR-polis af te sluiten voor het gehele project indien dit noodzakelijk lijkt.

18. Onverminderd de aansprakelijkheid van ED WORX onder de tienjarige aansprakelijkhied, is ED WORX, behoudens andersluidend schriftelijk beding, slechts aansprakelijkheid voor (lichte) verborgen gebreken (d.i. gebreken die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten) met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 1 jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven door de klant aan ED WORX te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen 1 jaar na de oplevering van de werken

19. Elke niet-betaalde factuur geeft vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een interest van 10% per jaar tot de datum van volledige betaling. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% met een minimum van € 150 ten titel van forfaitaire schadenvergoeding voor buiten gerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

20. Bij laattijdige betaling vervalt, zonder ingebrekestelling, elke kortingtoegekend door de verkoper, op de overeengekomen prijs. Door niet- betaling van een factuur op vervaldag worden alle openstaandebedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten.

21. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten, zijn voor rekening van de klant.

22. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten, noch het recht de volledige bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval de prijs van de bestelling niet overschrijden en heeft de verkoper de keuze om de gebrekkige dienst of de gebrekkige materialen aan te passen of de verkoper te vergoeden voor de door hem geleden direct schade (beperkt tot maximaal de prijs van het desbetreffende materiaal of dienst).

23. In geval van overmacht wordt de verkoper ontslagen van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen. In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, hetzij als gevolg van overmacht op te schorten, hetzij te annuleren, zonder dat de verkoper gehouden is tot schadevergoeding.

24. GDPR-wetgeving.

24.1. Algemeen: De klant werd in kennis gesteld van het feit dat zijn uitdrukkelijk akkoord vereist is teneinde zijn gegevens te mogen verwerken onderstaande doeleinden. De verkoper heeft de klant in kennis gesteld van het feit dat hij de gegevens van de klant enkel en alleen mag verwerken indien de klant uitdrukkelijk zijn akkoord hiertoe heeft verleend. Op de bestelbon wordt de mogelijkheid geboden aan de klant om uitdrukkelijk zijn toestemming te verlenen teneinde de verkoper zijn gegevens mag verwerken.

24.2. De verzamelde gegevens: De verkoper verklaart dat hij enkel de gegevens mag verwerken die de klant zelf heeft meegedeeld.

24.3. Doelstelling: Indien de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om zijn gegevens te verwerken, dan mag de verkoper de gegevens gebruiken voor volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper, op grond van de wettelijke verplichtingen (o.a. voor facturatie, boekhouding, enz.) en tot slot voor reclame (o.a. aankondiging voor bepaalde acties, enz.).

24.4. Beveiliging van de persoonsgegevens van de klant: De verkoper zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens die door de verkoper worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers beheerd door de verkoper. De werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn onderworpen aan het interne privacybeleid van ED WORX, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen. Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

24.5. Bewaringstermijn: De verkoper zal de gegevens van de koper niet langer bewaren dan noodzakelijk ter aanbieding van de door de klant gevraagde Dienst. Indien de koper op een bepaald ogenblik de door de verkoper gevraagde Dienst niet langer wenst af te nemen, kan de klant de verkoper daar te allen tijde van op de hoogte stellen, waarna de verkoper de koper de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn zal verwijderen, behoudens die persoonsgegevens die noodzakelijk blijven ter aanbieding van een andere door de klant gevraagde Dienst. De verkoper neemt in ieder geval de nodige maatregelen om de persoonsgegevens van de koper te verwijderen als blijkt dat de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze werden verzameld niet langer relevant of actueel zouden zijn.

24.6. Ontvangers van uw persoonsgegevens: Zonder de toestemming van de koper worden zijn persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.

24.7. De rechten als klant: Als betrokkene kent de GDPR de klant diverse rechten toe. Indien de koper één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient de klant het verzoek daartoe te richten aan ED WORX, met ondernemingsnummer 0536.293.501 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Kapelbergweg 33. De klant dient in zijn verzoek uitdrukkelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten hij wenst uit te oefenen en bij zijn verzoek, opdat de verkoper zijn identiteit zou kunnen verifiëren, kopij te voegen van zijn identiteitskaart.

24.7.1. Recht op inzage: De koper heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door de verkoper wordt verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die de verkoper de koper overeenkomstig de GDPR dient te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

24.7.2. Recht op rectificatie: De koper heeft tevens te allen tijde het recht de verkoper te verzoeken zijn persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

24.7.3. Recht op verwijdering: De koper heeft te allen tijde het recht het recht de verkoper te verzoeken dat hij zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zou wissen.

24.7.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking: De koper beschikt tevens over het recht de verkoper te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • De koper de juistheid van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verkoper in staat stelt om de juistheid van zijn persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking onrechtmatig zou zijn, de koper zich verzet tegen het wissen van zijn persoonsgegevens en de verkoper in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • wanneer de verkoper de persoonsgegevens van de koper niet meer nodig heeft voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar hij deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • wanneer de koper betwist dat de verkoper persoonsgegevens gebruikt voor door de verkoper ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

24.7.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing: De koper heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

24.8. Klachten: Indien de koper klachten heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, zou de verkoper het uiteraard op prijs stellen die eerst aan hem te richten (zie de coördinaten). De koper beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de bevoegde “gegevensbeschermingsautoriteit”; dit is de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl/contact).

25. Al de overeenkomsten met de verkoper, onderhevig aan deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil over een overeenkomst zullen, welke ook de aard en de plaats van levering moge zijn, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd zijn.

26. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zouden blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van klacht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.